Banery

Banery reklamowe to doskona?a forma prezentacji firmy, produkt?w us?ug, a tak?e bardzo wytrzyma?y produkt, ?atwy w konserwacji. Banery wykonywane s? na folii PCV, drukowane technologi? druku cyfrowego lub wycinane z folii samoprzylepnej. Wyko?czenie baneru uzale?nione jest od sposobu jego mocowania i potrzeb Klienta (oczkowanie, tunele). Wykonujemy banery w ka?dym rozmiarze i w pe?nej kolorystyce. Mog? by? stosowane zar?wno do realizacji kr?tkoterminowych jak i wielosezonowych.

Powszechno?? stosowania baner?w wynika przede wszystkim ze stosunkowo niskich koszt?w, oraz z mo?liwo?ci ich wielokrotnego wykorzystania. Ich zalet? jest ?atwy monta? (mo?na je nawet przywi?za? pomi?dzy drzewami) i mo?liwo?? ?atwego przenoszenia z miejsca na miejsce. Banery najcz?ciej wykorzystuje si? w przypadku reklam sezonowych (na kilka tygodni, miesi?cy) ze wzgl?du na stosunkowo niski koszt ich wykonania.

Najbardziej typowe realizacje to:
imprezy sportowe i targowe,
koncerty,
obchody rocznicowe,
akcje wyborcze,
akcje charytatywne,
informacje o nowo otwartych obiektach,
prace remontowo-budowlane,
informacje w handlu nieruchomo?ciami,
akcje sezonowych obni?ek cen,
informacje kierunkowe,
informacje o produkcie w miejscu sprzeda?y.

 

Banery reklamowe
powierzchnia
cena
do 2 m2
55z?
2-10 m2
  45z?
10-30 m2
  35z?
wi?cej ni? 30 m2
  do negocjacji

Minimalna warto?? zam?wienia 60z?